Từ khóa: Doanh thu và lợi nhuận ngành phân bón đã trở về “trạng thái bình thường”