Điều lệ hiệp hội

Điều lệ Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
HIỆP HỘI PHÂN BÓN VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2523/QĐ-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)