GIỚI THIỆU

Vài nét về Hiệp hội Phân bón Việt Nam

Hiệp hội Phân bón Việt Nam

 

Tên tiếng Việt: Hiệp Hội Phân bón Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Fertilizer Association of VietNam.

Tên viết tắt: FAV.

Biểu tượng: Hiệp Hội Phân bón Việt Nam có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Phân bón Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp và đại diện cho các công dân Việt Nam, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Hiệp Hội Phân bón Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội. Hiệp hội và có Văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố khác trong nước theo quy định của pháp luật.

Điều lệ Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
HIỆP HỘI PHÂN BÓN VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2523/QĐ-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)