V/v Vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được công văn số 3208/TCHQ-CCHĐH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về việc Vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp-PTNT.
Để có cơ sở tập hợp các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc quản lý của 02 Bộ, đề nghị các doanh nghiệp thành viên cung cấp các thông tin:
1. Tổng hợp các vướng mắc liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp-PTNT phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu của đơn vị mình.
2. Trên cơ sở các vướng mắc, có đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục.
Đề nghị gửi về Hiệp hội Phân bón Việt Nam theo địa chỉ email: vnfertilizer@gmail.com
Xin cảm ơn sự hợp tác của quý hội viên!
Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được công văn số 3208/TCHQ-CCHĐH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về việc Vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp-PTNT.
Để có cơ sở tập hợp các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc quản lý của 02 Bộ, đề nghị các doanh nghiệp thành viên cung cấp các thông tin:
1. Tổng hợp các vướng mắc liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp-PTNT phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu của đơn vị mình.
2. Trên cơ sở các vướng mắc, có đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục.
Đề nghị gửi về Hiệp hội Phân bón Việt Nam theo địa chỉ email: vnfertilizer@gmail.com
Xin cảm ơn sự hợp tác của quý hội viên!

Quản lý bình luận