Cuộc họp bàn về một số biện pháp tháo gỡ, khó khăn trong sản xuất kinh doanh phân bón

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội bao gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Phân đạm và Hóa chất miền Bắc bàn về một số biện pháp có thể góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là việc đề nghị sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (sau đây gọi tắt là Luật số 71).


Ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội bao gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Phân đạm và Hóa chất miền Bắc bàn về một số biện pháp có thể góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là việc đề nghị sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (sau đây gọi tắt là Luật số 71).

Quản lý bình luận