Kim ngạch xuất khẩu nông sản hữu cơ đạt khoảng 335 triệu USD/năm

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Chiu 2-11, B Nông nghip và Phát trin nông thôn (NN&PTNT) t chc hi ngh trin khai Đề án phát trin nông nghip hu cơ giai đon 2020-2030 vi s góp mt ca nhiu cơ quan qun lý nhà nước, nhà khoa hc t các trường, vin, trung tâm nghiên cu khoa hc, địa phương, hip hi, doanh nghip, cơ quan báo chí, hp tác xã, t hp tác...

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 do Bộ NN&PTNT trình Chính phủ và đã được phê duyệt tại Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 23-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được xây dựng trên cơ sở từ thực tiễn, phương thức và định hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu cụ thể về diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đến năm 2020 đạt khoảng 1,5-2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; đến năm 2030, đạt khoảng 2,5-3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, giúp các đơn vị quản lý của Bộ, các địa phương, hiệp hội ngành hàng, người sản xuất và doanh nghiệp hiểu rõ quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ... qua đó, triển khai nhiệm vụ Đề án phù hợp chức năng của đơn vị và điều kiện thực tế địa phương./.


Chiu 2-11, B Nông nghip và Phát trin nông thôn (NN&PTNT) t chc hi ngh trin khai Đề án phát trin nông nghip hu cơ giai đon 2020-2030 vi s góp mt ca nhiu cơ quan qun lý nhà nước, nhà khoa hc t các trường, vin, trung tâm nghiên cu khoa hc, địa phương, hip hi, doanh nghip, cơ quan báo chí, hp tác xã, t hp tác...

Quản lý bình luận