+
Xem slide ảnh gốc

Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Quê hương ngày nay

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Căn cứ vào ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Văn bản số 723-CV/BTGTW ngày 10 tháng 6 năm 2021; Căn cứ vào Công văn số 2219/BTTTT-CBC ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 26 tháng 6 năm 2021, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã có quyết định số 346/QĐ-HHPBVN bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam giữ chức Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Quê hương ngày nay.

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức trao Quyết định cho ông Nguyễn Tiến Dũng.
Căn cứ vào ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Văn bản số 723-CV/BTGTW ngày 10 tháng 6 năm 2021; Căn cứ vào Công văn số 2219/BTTTT-CBC ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 26 tháng 6 năm 2021, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã có quyết định số 346/QĐ-HHPBVN bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam giữ chức Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Quê hương ngày nay.

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức trao Quyết định cho ông Nguyễn Tiến Dũng.

Quản lý bình luận