Về kiến nghị giải quyết vướng mắc trong khâu thủ tục nhập khẩu phân bón

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sau khi Hiệp hội Phân bón Việt Nam có Công văn số 238/CV-HHPBVN ngày 23/8/2019 kiến nghị giải quyết vướng mắc trong khâu thủ tục nhập khẩu phân bón, Cục Bảo vệ thực vật có Văn bản số 2440/BVTV-TPPC ngày 09/9/2019 trả lời, nội dung cụ thể như sau:

1. Các tổ chức cá nhân chỉ được phép nhập khẩu phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam; trường hợp nhập khẩu phân bón chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam thì phải có giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. Đối với trường hợp nhập khẩu phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam, thì hồ sơ nhập khẩu, các thông tin về sản phẩm (tên phân bón; chỉ tiêu chất lượng; thành phần, hàm lượng dinh dưỡng; phương thức sử dụng; hướng dẫn sử dụng; thời hạn sử dụng…) phải phù hợp với các nội dung tương ứng trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành (Điều 34 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP).

2. Về chỉ tiêu chất lượng (bao gồm cả chỉ tiêu độ ẩm, tỷ trọng, pH…), thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Các chỉ tiêu chất lượng, thành phần, hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm phân bón do các tổ chức cá nhân đăng ký và công bố đáp ứng quy định tại các Mục 1, 2, 3, 4, 4 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ_CP và các chỉ tiêu này được thể hiện trong nội dung của Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; đối với một số loại phân bón phải kiểm tra yếu tố hạn chế được quy định tại Mục 6 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng, thành phần, hàm lượng dinh dưỡng trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; để kết luận chất lượng sản phẩm của phân bón nhập khẩu.

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón vi phạm các quy định pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật để xử lý./.

Sau khi Hiệp hội Phân bón Việt Nam có Công văn số 238/CV-HHPBVN ngày 23/8/2019 kiến nghị giải quyết vướng mắc trong khâu thủ tục nhập khẩu phân bón, Cục Bảo vệ thực vật có Văn bản số 2440/BVTV-TPPC ngày 09/9/2019 trả lời, nội dung cụ thể như sau:

Quản lý bình luận