+


Xem slide ảnh gốc

V/v phối hợp triển khai Khoa huấn luyện "Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin thủ tục Xuất nhập khẩu hàng hóa"

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được Công văn số 3421/XTTM-CNTT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương về việc phối hợp triển khai Khóa huấn luyện "Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin thủ tục Xuất nhập khẩu hàng hóa". 
Hiệp hội gửi đến các doanh nghiệp thành viên. Nếu các doanh nghiệp có nhu cầu, đăng ký khóa huấn luyện theo công văn.
Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được Công văn số 3421/XTTM-CNTT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương về việc phối hợp triển khai Khóa huấn luyện "Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin thủ tục Xuất nhập khẩu hàng hóa". 
Hiệp hội gửi đến các doanh nghiệp thành viên. Nếu các doanh nghiệp có nhu cầu, đăng ký khóa huấn luyện theo công văn.

Quản lý bình luận