Xây dựng dự thảo Nghị định về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo, xây dựng dự thảo trình Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón vào tháng 6-2011.

Nội dung chính của Nghị định nhằm bảo đảm tính thống nhất về cơ chế, chính sách hiện hành có liên quan đến sản xuất, kinh doanh phân bón, phù hợp những biến động cũng như những thách thức trong quá trình CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phương thức quản lý phân bón bằng hình thức phân nhóm sản phẩm, ban hành danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam để kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả hơn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo, xây dựng dự thảo trình Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón vào tháng 6-2011.

Quản lý bình luận