Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi) Hiệp Hội Phân bón Việt Nam

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ NỘI VỤ

------

Số: 1006/QĐ-BNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

                Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi) Hiệp Hội Phân bón Việt Nam

----------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004, ngày 20/5/1957, ban hành Luật quy định về quyền Lập hội;

            - Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

            - Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP, ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

            - Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã được Đại hội Nhiệm kỳ III của Hiệp hội thông qua từ ngày 31 tháng 5 năm 2006.

            Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3: Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đặng Quốc Tiến

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Quản lý bình luận